Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh của Chúng tôi là tạo nên những giá trị cốt lõi cho cộng đồng. Những giá trị cốt lõi mà chúng tôi hướng đến đó là: 1. Khả năng ngôn ngữ: Sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 Đây là một trong những mục tiêu đầu tiên mà chúng tôi hướng đến.…

Xem thêm